Extra Block Types (EBT) - New Layout Builder experience❗

Extra Block Types (EBT) - styled, customizable block types: Slideshows, Tabs, Cards, Accordions and many others. Built-in settings for background, DOM Box, javascript plugins. Experience the future of layout building today.

Demo EBT modules Download EBT modules

❗Extra Paragraph Types (EPT) - New Paragraphs experience

Extra Paragraph Types (EPT) - analogical paragraph based set of modules.

Demo EPT modules Download EPT modules

Scroll

DrupalBook

07/11/2022, by Ivan

Բարև բոլորին․ Սա DrupalBook-ն է՝ հրաշալի ձեռնարկ Drupal-ի զարգացման համար: Ես որոշեցի գրել այս ձեռնարկը, քանի որ Drupal-ի մասին շատ այլ գրքեր և կայքեր չափազանց բարդ են հասկանալու համար: Այս ձեռնարկը թույլ է տալիս սկսել փոքր Drupal կայքը զրոյից և ավելացնել կայքի փոքր մասերը մեկ առ մեկ: Մենք առանձնացրել ենք Drupal միջավայրի, կարգավորումների, արտաքին տեսքի և մոդուլի մշակման բաժիններ: Հոդվածները դասավորված են ըստ անհրաժեշտ գիտելիքների, ուստի մենք կսկսենք փոքր և պարզ օրինակներից և կհասնենք ավելի մեծ ու բարդ օրինակների։